Nu påbörjar vi nedsläckning av gatubelysning

Gatulampa

Oavsett om man har ett fast elpris eller inte, så behöver vi alla hjälpas åt att sänka vår energianvändning. Inom den kommunala verksamheten görs en rad olika insatser, både för att spara energi och för att spara pengar. 

Alla nämnder har fått i uppdrag att besluta om åtgärder som sparar energi. Alla verksamheter uppmanas till att vara sparsamma i sin energiförbrukning. Ett beslut som har tagits, i tekniska nämnden, är att släcka ned delar av kommunens gatubelysning. 

Tar hänsyn till trafiksäkerhet

Gatukontoret har gjort en riskanalys inför nedsläckningen, tillsammans med kommunpolisen, kommunens ungdomsenhet och kommunens säkerhetssamordnare.

Med start 21 november börjar gatubelysning släckas, samtidigt som tekniska kontoret kommer att se över belysning och byta till energisnåla led-lampor på en del platser.

Arbetet med att släcka lampor görs manuellt och de släckta lamporna markeras med en röd tejp, på så sätt vet du att du inte behöver felanmäla dessa lampor. Vi kommer att släcka cirka 1 500 lampor och arbetet kommer att pågå till och med januari 2023. Totalt har kommunen ungefär 8 000 lampor.

Rött klistermärke med texten släckt lampa

En röd tejp med texten släckt lampa kommer att sättas på de lyktstolpar som släcks.

Var släcker vi?

Det som släcks är framför allt så kallade matargator (exempelvis Norra vägen) samt villagator. I ett första skede släcks varannan till var tredje lampa på villagator, men aldrig den första eller sista för att korsningar och vändplatser ska vara så trafiksäkra som möjligt. Detta gäller både i Oskarshamn och i yttertätorter.

I yttertätorter är de stora gatorna genom samhällena Trafikverkets. Vi vet i dagsläget inte om Trafikverket har planer på att släcka sin belysning på dessa gator.

Belysning på gång- och cykelvägar är fortsatt tänd, och det gäller också vid busshållplatser. Däremot kan belysning vid konstverk komma att släckas.

Samtidigt kommer tekniska kontoret se över och beskära växtlighet vid gång- och cykelbanor som kan skymma belysning. Vi uppmanar fastighetsägare att också se över häckar, träd och buskar som växer nära gång- och cykelvägar och trottoarer.

Elljusspår omfattas inte. De är belysta med energisnål led-belysning och kommer alltså fortsatt att vara tända.