Fastställa faderskap/föräldraskap

Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund. Enligt barnkonventionen artikel 7 står det bland annat att barn har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds ska faderskap eller föräldraskap fastställas genom bekräftelse om föräldrarna är ogifta eller samkönade. Ni skriver på bekräftelsen hos oss på familjerätten. I samband med besöket kan ni också anmäla gemensam vårdnad. Adresser hittar ni under rubriken kontakta oss längst ner på sidan.

När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan.

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan den registrerade partnern, makan eller sambon bli förälder i lagens mening. På MFOF:s  och hemsida (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) beskrivs vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap

Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för faderskap/föräldraskapsutredningen

Tveksamheter kring faderskapet

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn görs en fördjupad utredning och i vissa fall kan det bli aktuellt med en DNA-undersökning.  

Surrogatföräldrarskap

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmödraskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder.