Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Enligt barnkonventionen, artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Vårdnaden

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses. Vårdnadsansvaret måste utövas med hänsyn till det enskilda barnets behov. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska de tillsammans besluta i frågor som rör barnet. Därmed inte sagt att båda föräldrarna måste besluta i alla vardagliga frågor. I praktiken innebär den faktiska vården en långtgående beslutanderätt för den förälder som barnet bor tillsammans med.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om ändra vårdnaden kan ni ansöka om att få ett juridiskt bindande avtal upprättat. Familjerätten kan efter utredning skriva ett sådant avtal (länk till ”att skriva avtal”). Anmälan om gemensam vårdnad kan göras direkt till Skatteverket om det inte finns tidigare dom eller avtal.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till familjerätten på samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och kräver att båda vill att delta.(länk-”samarbetssamtal”)

Ni kan också vända er till tingsrätten där barnet är skrivet. Tingsrätten ger då vanligtvis familjerätten i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att tingsrätten ska kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet. Här finns mer information kring det