Lämna sidan nu

Våld i nära relation (VNR)

"Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker, försöker påverka andra till att göra sådant de inte vill eller att sluta göra det de vill"
(Per Isdal, Stiftelsen Alternativ till våld)

1. Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker.

Fysiskt våld kan vara slag, sparkar, knuffar eller örfilar. Att dra i håret eller ta struptag är också våld.

Psykiskt våld kan vara att hota, förödmjuka eller med ord kränka en annan människa. Psykiskt våld är också att hindra någon från att röra sig fritt och umgås med släkt och vänner.

Sexuellt våld kan vara att tafsa eller tvinga någon till sexuella handlingar. Det är sex som den ena parten inte samtycker till.

2. Råd till dig som utsätts för våld

Berätta för någon

Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet om hur du har det. Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen. Kontakta gärna kommunens VNR-team. Hos oss arbetar behandlare som är vana att möta personer som är våldsutsatta, även den som utövar våld kan få hjälp

För dagbok

Anteckna med datum varje gång din partner slår eller hotar dig eller dina barn. Dokumentationen är viktig om du väljer att polisanmäla.

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren och kräv att synliga skador fotograferas. Även om du inte vill polisanmäla just nu, så finns det dokumenterat om du senare väljer att anmäla.

Om du måste lämna hemmet

Ta med dig identitetshandlingar och andra handlingar som är viktiga för dig och eventuella barn, som till exempel medicinska dokument, recept och mediciner. Andra saker som är bra att ha med är telefonnummer och adresser, kontobevis, kreditkort och nycklar till bostaden.

När du har lämnat bostaden

Avsluta alla abonnemang i ditt namn som är knutna till bostaden. Ändra postadress.

Vid separation

Om du bestämmer dig för att ansöka om skilsmässa och har gemensamma barn, anlita en advokat.

3. Hjälp och skydd för dig som är utsatt

Det finns flera organisationer som erbjuder hjälp och stöd via internet, till exempel Kvinnofridslinjen.se

Inom socialtjänsten i Oskarshamns kommun kan du få råd och stöd i din situation. Du kan även få praktisk hjälp för att komma ur din situation. Ibland behövs omedelbar hjälp i en akut situation men ofta kan kontakten behöva vara långsiktigt inriktad för att du ska kunna komma vidare i livet och få möjlighet att bearbeta vad du varit med om.

Vi kan till exempel:

  • Erbjuda råd- och stödsamtal.
  • Bistå vid kontakter med polis, sjukvård med flera.
  • Hjälpa till att ordna ett tryggt boende i en akut situation eller på längre sikt.
  • Hjälp med ekonomiska frågor.
  • Stödja dig som förälder.

Vad händer när jag kommer till samtal hos VNR-teamet?

Hos VNR-temet får du träffa utbildad personal. Du kan komma för att få information och vägledning. Om du vill ha fortsatt stöd har du rätt att få dina behov utredda så att du får det stöd och den hjälp du behöver. Vi har naturligtvis tystnadsplikt och alla uppgifter som finns hos oss är sekretessbelagda. Det betyder att ingen, utom behörig personal, får veta att du har kontakt med oss.

Vi är vana att träffa människor i svåra livssituationer och vi är måna om att möta alla med respekt och ge våra besökare ett gott bemötande.

Inledningsvis ligger störst fokus på att prata om eventuellt våld som har förekommit, vad man kan göra för att förhindra nytt våld och försöka få insikt i varför våldet har blivit ett problem. Det är också viktigt att prata om vad våldet kan ha gjort med andra, till exempel partner och/eller barn.

Det kan vara svårt att komma hit och öppna sig om något man aldrig har pratat med någon om tidigare men vi försöker att inge hopp till dem som kommer hit. Det är ett stort steg på vägen att bara ringa och boka tid.

4. Hjälp att sluta använda våld

Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få, ta kontakt med VNR-teamet!

VNR-temaet:s behandlare kan erbjuda dig:

  • Rådgivning och stödjande samtal, både av kortvarig och långvarig karaktär.
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för omgivningen.
  • Kunskap om hur du kan hantera din ilska och aggressivitet genom att hitta alternativ till våld.
  • Hjälp att se barnens situation och behov.

Välj att sluta–telefonlinje för våldsutövare–020-555 666

Går det att komma till rätta med ett våldsamt beteende genom behandling?

Detta är svåra frågor att svara generellt på. Det har inte genomförts någon större kartläggning i Sverige men från internationell forskning finns det tydliga tendenser till att det går att reducera risken för återfall markant. Det är viktigt att den som påbörjar sin behandling genomför den och det ser ut som att ett flertal upplever konkret förbättring i förhållande till våldet. Behandling är ingen garanti för att du får det bättre men väl värt att testa på ändå.

Det tar tid att arbeta med våldsutövandet och det behövs kontinuitet. För att säga det mycket enkelt; många som lyckas sluta använda våld är människor som ser att det är hans/hennes eget ansvar att sluta använda våld. Däri ligger nyckeln till förändring!

Det är viktigt att understryka att detta är generella svar som har framkommit genom analyser av större grupper i behandling och att detta inte är direkt överförbart till alla människor som utövar våld i nära relationer.

5. Barn som bevittnat våld

Barn som bevittnar våld i hemmet är enligt lagen också brottsoffer och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att ge dem stöd. Detta erbjuds via Barn- och familjesektionen.

6. Akut hjälp

På sidan Akut hjälp har vi samlat viktiga kontaktuppgifter där du kan vända dig för hjälp och råd.

Kontakt
Våld i nära relationer (VNR), samordnare
Telefon: 0491-880 00
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

RECEPTION VUXNA
0491-76 46 02

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Telefon: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

måndag: klockan 08.30–17.30
tisdag-torsdag: klockan 08.30–16.00
fredag: klockan 08.30–14.30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12.00-13.00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.