Avgifter inom omsorg och hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om vilka avgifter Oskarshamns kommun tar ut för den omsorg vi ger dig. Avgifterna finns för att vi ska kunna bedriva en god vård och omsorg för dig och för alla andra omsorgstagare i Oskarshamns kommun.

Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift. Avgiften är olika och beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. För att kunna göra en sådan bedömning behöver socialförvaltningen bland annat veta vilka inkomster och utgifter du har. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa.

Maxtaxa (högkostnadsskydd)

Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för hemtjänst (ordinärt boende), särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Maxtaxan räknas ut årligen och styrs av prisbasbeloppet. För år 2022 är maxtaxan 2 170 kronor.

För mer information kring avgifter och debitering, se vår avgiftsbroschyr eller kontakta socialförvaltningens avgiftshandläggare.

Så beräknar vi din avgift

Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi (ditt avgiftsutrymme) och hur mycket insatser du har. Varje år gör kommunen en individuell uträkning för att beräkna ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Du kan aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad, utöver detta belopp tillkommer kostnader för boende och kost.

Avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget består av de inkomster som kommunen använder i avgiftsberäkningen och utgör de inkomster som man förväntas ha under året. Inkomsten beräknas efter skatt på aktuella bruttoinkomster.

Avgiftsgrundande inkomster är:

 • Förvärvsinkomster som är skattepliktiga, till exempel pensioner och lön
 • Kapitalinkomster som är skattepliktiga, till exempel inkomstränta och utdelning på aktier
 • Ej skattepliktiga inkomster, till exempel utlandspension, bostadstillägg, bostadsbidrag

Inkomst och underskott av kapital beräknas enligt uppgifter per den siste december föregående år.

Förmögenhet ingår inte i avgiftsunderlaget.

Beräkning av avgiftsutrymme

Avgiften du ska betala är aldrig högre än ditt avgiftsutrymme. Du kan dock aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad.

För att kommunen ska kunna beräkna ditt avgiftsutrymme behöver du fylla i en inkomstförfrågan. Avgiften baseras bland annat på dina inkomster, din boendekostnad, om du är gift eller sammanboende och hur mycket insatser du är beviljad. Om du inte vill lämna uppgifter kan inte ditt avgiftsutrymme beräknas och du får då betala en avgift enligt fastställd taxa, som för år 2022 är max 2 170 kronor per kalendermånad.

Avgiftsutrymmet beräknas på samma sätt oavsett om du bor i vanlig lägenhet/villa (ordinärt boende) eller i särskilt boende.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår när förbehållsbeloppet (boendekostnad och minimibelopp) dragits från din inkomst efter skatt, plus bostadstillägg.

Det kan också beskrivas så här:

+ Bruttoinkomster
– Skatt
+ Bostadstillägg
– Minimibelopp
– Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Vid förändring av insatser som påverkar avgiften skickas nytt avgiftsbeslut.

Därutöver görs omprövning av avgiften normalt en gång per år i samband med årsskifte.

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållande som sker som kan påverka avgiften. Har du angivit felaktig inkomst kan det leda det till en retroaktiv debitering.

Blankett för att lämna inkomstuppgifter

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är summan av din boendekostnad och minimibelopp.

Minimibelopp

Minimibeloppet fastställs av riksdagen och ska täcka normala levnadsomkostnader.

I beloppet ingår kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid
 • hygien
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar
 • telefon
 • hushållsel
 • resor
 • tandvård
 • öppen hälso- och sjukvård
 • läkemedel
 • möbler och husgeråd

För 2022 gäller följande minimibelopp:

 • Ensamboende 5 953 kronor per månad
 • Makar/sambor 4 857 kronor per person och månad
 • Ensamboende 60 och yngre 6 548 kronor per månad
 • Makar/sambor 60 år och yngre 5 343 kronor per person och månad

Det kan finnas situationer då minimibeloppet inte räcker till. Kommunen kan i så fall höja nivån på minimibeloppet i skälig omfattning. Det kan till exempel handla om fördyrade kostnader för exempelvis god man, underhållskostnad för minderåriga barn med mera.

I vissa situationer kan minimibeloppet också sänkas.

Boendekostnad

Med boendekostnad avses kostnad för hyrd bostad eller kostnad för ägd bostad som du stadigvarande bor i.

Bostadstillägg

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg när du bor i ordinärt boende eller om du bor på ett särskilt boende. Mer information om bostadstillägg hittar du hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan

Makar och registrerade partners

Inkomster hos makar och registrerade partners läggs samman och fördelas med hälften på vardera personen. Var och en får ett avgiftsbeslut och debiteras avgift efter beviljade insatser.

Om bara ena maken har insatser räknas det för hushållet förmånligaste alternativet; antingen inkomsterna var för sig eller att de gemensamma inkomsterna delas lika.

Sammanboende som inte är gifta

Sammanboende som inte är gifta räknas som ensamstående ur avgiftssynpunkt oavsett om man har delad ekonomi eller inte.

Däremot är minimibeloppet för sambor densamma som för makar.

Reducering av omsorgsavgiften

Vid frånvaro, oavsett längden på frånvaron, kontrolleras antal utförda timmar den aktuella månaden och timpris upp till avgiftsutrymmet får betalas.

Ingen reducering görs vid planerad frånvaro om inte frånvaron meddelats senast en vecka i förväg.

För hälso- och sjukvårdsinsatser görs ingen reducering.

Särskild reducering av avgiften kan ske efter ansökan. Ansökan om reducering ska innehålla skäl samt verifierade kostnader.

Jämkning vid dubbla boendekostnader

Om dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till särskilt boende kan hänsyn tas till detta antigen genom jämkning av hyra på särskilt boende eller vid beräkning av omsorgsavgiften. Hänsyn till dubbla boendekostnader tas i högst tre månader.

Blankett för att ansöka om jämkning

Blanketten ska skickas in senast 30 dagar efter inflyttning till särskilt boende.

För mer information, kontakta din avgiftshandläggare.

När kommer fakturan?

Avgiften ska betalas två månader efter det att insatsen blivit utförd. Till exempel ska den insats som utförs i januari månad betalas i mars. 

Fakturan kommer i mitten av månaden och ska betalas senast den sista dagen i månaden.

Om du inte är nöjd

Om du har invändningar på avgiftsbeslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten genom att skicka en skrivelse till:

Oskarshamns kommun
Socialförvaltningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras.

Underteckna och uppge namn, personnummer, adress och telefon.

Kontakta oss
Louise Andersson
Avgiftshandläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Kapellvägen 4
572 33 Oskarshamn