Avgifter inom omsorg och hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om vilka avgifter Oskarshamns kommun tar ut för den omsorg vi ger dig. Avgifterna finns för att vi ska kunna bedriva en god vård och omsorg för dig och för alla andra omsorgstagare i Oskarshamns kommun.

Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift. Avgiften är olika och beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. För att kunna göra en sådan bedömning behöver socialförvaltningen bland annat veta vilka inkomster och utgifter du har. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa.

Maxtaxa (högkostnadsskydd)

Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för hemtjänst (ordinärt boende), särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Maxtaxan räknas ut årligen och styrs av prisbasbeloppet. För år 2023 är maxtaxan 2 359 kronor.

Så beräknar vi din avgift

Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi (ditt avgiftsutrymme) och hur mycket insatser du har. Varje år gör kommunen en individuell uträkning för att beräkna ditt avgiftsutrymme och du får ett beslut där avgiften framgår. Du kan aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad, utöver detta belopp tillkommer kostnader för boende och kost.

Avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget består av de inkomster som kommunen använder i avgiftsberäkningen och utgör de inkomster som man förväntas ha under året. Inkomsten beräknas efter skatt på aktuella bruttoinkomster.

Avgiftsgrundande inkomster är:

 • Förvärvsinkomster som är skattepliktiga, till exempel pensioner och lön
 • Kapitalinkomster som är skattepliktiga, till exempel inkomstränta och utdelning på aktier
 • Ej skattepliktiga inkomster, till exempel utlandspension, bostadstillägg, bostadsbidrag

Inkomst och underskott av kapital beräknas enligt uppgifter per den siste december föregående år.

Förmögenhet ingår inte i avgiftsunderlaget.

Beräkning av avgiftsutrymme

Avgiften du ska betala är aldrig högre än ditt avgiftsutrymme. Du kan dock aldrig betala mer än maxtaxan för de insatser du är beviljad.

För att kommunen ska kunna beräkna ditt avgiftsutrymme behöver du fylla i en inkomstförfrågan. Avgiften baseras bland annat på dina inkomster, din boendekostnad, om du är gift eller sammanboende och hur mycket insatser du är beviljad. Om du inte vill lämna uppgifter kan inte ditt avgiftsutrymme beräknas och du får då betala en avgift enligt fastställd taxa, som för år 2023 är max 2 359 kronor per kalendermånad.

Avgiftsutrymmet beräknas på samma sätt oavsett om du bor i vanlig lägenhet/villa (ordinärt boende) eller i särskilt boende.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår när förbehållsbeloppet (boendekostnad och minimibelopp) dragits från din inkomst efter skatt, plus bostadstillägg.

Det kan också beskrivas så här:

+ Bruttoinkomster
– Skatt
+ Bostadstillägg
– Minimibelopp
– Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

Vid förändring av insatser som påverkar avgiften skickas nytt avgiftsbeslut.

Därutöver görs omprövning av avgiften normalt en gång per år i samband med årsskifte.

Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållande som sker som kan påverka avgiften. Har du angivit felaktig inkomst kan det leda det till en retroaktiv debitering.

Blankett för att lämna inkomstuppgifter

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är summan av din boendekostnad och minimibelopp.

Minimibelopp

Minimibeloppet fastställs av riksdagen och ska täcka normala levnadsomkostnader.

I beloppet ingår kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid
 • hygien
 • hemförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar
 • telefon
 • hushållsel
 • resor
 • tandvård
 • öppen hälso- och sjukvård
 • läkemedel
 • möbler och husgeråd

För 2023 gäller följande minimibelopp:

 • Ensamboende 6 470 kronor per månad
 • Sammanboende makar/sambor 5 279 kronor per person och månad
 • Ensamboende 60 och yngre 7 117 kronor per månad
 • Sammanboende makar/sambor 60 år och yngre 5 807 kronor per person och månad

Det kan finnas situationer då minimibeloppet inte räcker till. Kommunen kan i så fall höja nivån på minimibeloppet i skälig omfattning. Det kan till exempel handla om fördyrade kostnader för exempelvis god man, underhållskostnad för minderåriga barn med mera.

I vissa situationer kan minimibeloppet också sänkas.

Boendekostnad

Med boendekostnad avses kostnad för hyrd bostad eller kostnad för ägd bostad som du stadigvarande bor i.

Bostadstillägg

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg när du bor i ordinärt boende eller om du bor på ett särskilt boende. Mer information om bostadstillägg hittar du hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan

Makar och registrerade partners

Inkomster hos makar och registrerade partners läggs samman och fördelas med hälften på vardera personen. Var och en får ett avgiftsbeslut och debiteras avgift efter beviljade insatser.

Om bara ena maken har insatser räknas det för hushållet förmånligaste alternativet; antingen inkomsterna var för sig eller att de gemensamma inkomsterna delas lika.

Sammanboende som inte är gifta

Sammanboende som inte är gifta räknas som ensamstående ur avgiftssynpunkt oavsett om man har delad ekonomi eller inte.

Däremot är minimibeloppet för sambor densamma som för makar.

Så mycket kostar det

Omsorgsavgift enligt socialtjänstlagen (SoL)

Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för serviceinsatser och omsorg/omvårdnad. Omsorgsavgiften är inkomstprövad och motsvarar ditt beräknade avgiftsutrymme. Avgiften kan dock aldrig bli högre än maxtaxan. År 2023 är maxtaxan 2 359 kronor per kalendermånad. Maxtaxan omräknas årligen efter aktuellt prisbasbelopp.

I omsorgsavgiften ingår inte avgift för kost eller hyra för boende.

Timtaxa enligt socialtjänstlagen (SoL)

Kommunens självkostnadspris innebär att du aldrig ska betala mer än vad insatsen kostar för kommunen. Har du insatser som i tid omfattar mindre än cirka 7,25 timmar per kalendermånad, och det finns ett avgiftsutrymme, betalar du timtaxa. År 2023 är timpriset 324,50 kronor.

Trygghetslarm

Avgiften per installerat trygghetslarm är 300 kronor per kalendermånad. Avgiften är inkomstprövad och reduceras om du redan betalar maxtaxa eller du inte har tillräckligt med avgiftsutrymme. Avgiften reduceras inte vid frånvaro.

Matkostnad/Måltider

Inom äldreomsorgen

 • Matkostnad särskilt boende 3 200 kronor per kalendermånad. Vid frånvaro samtliga måltider under en hel dag reduceras matkostnaden.
 • Matkostnad korttidsboende 135,58 kronor per dag. Vid frånvaro samtliga måltider under en hel dag reduceras matkostnaden.
 • Matkostnad anhörigplats 135,58 kronor per dag.
 • Frukost på träffpunkt och dagverksamhet 20 kronor.
 • Lunch på träffpunkt och dagverksamhet 71,22 kronor.
 • Kaffe med dopp på träffpunkt och dagverksamhet 20 kronor per tillfälle.
 • Lunch som levereras i portionsförpackning kostar 65,91 kronor per portion. Dryck och tillbehör ingår inte.
 • Lunch i Elefantens matsal kostar 67,79 kronor per portion. Dryck och tillbehör ingår.
 • Lunch på restaurangen på Solbacka och Nyhem kostar 71,22 kronor per portion.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

 • Matkostnad 3 200 kronor per kalendermånad om det tillämpas. Vid frånvaro samtliga måltider under en hel dag reduceras matkostnaden.
 • Matkostnad korttidsboende vuxna efter avslutad skolgång 135,58 kronor per dag. Vid frånvaro samtliga måltider under en hel dag reduceras matkostnaden.
 • Lunch på Daglig verksamhet 67,79 kronor per portion.
 • Frukost – 21 kronor per frukost på boenden där månadsavgift inte tillämpas.
 • Lunch – 32 kronor per lunch på boenden där månadsavgift inte tillämpas.
 • Mellanmål/fika – 16 kronor per mellanmål/fika på boenden där månadsavgift inte tillämpas.
 • Middag – 37 kronor per middag på boenden där månadsavgift inte tillämpas.
 • Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år – 73 kronor.
 • Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 0–12 år – 43 kronor.
 • Mat heldag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång – 99 kronor.
 • Mat halvdag – elevhem/korttidsvistelse 13 år–uppåt till avslutad skolgång – 70 kronor.

Särskilt boende inom ÄO och OF

När du bor på särskilt boende betalar du förutom en eventuell omsorgsavgift (SoL) och matkostnad, även hyra för din lägenhet.

Korttidsboende inom ÄO

För vistelse på korttidsboende betalar du en matkostnad och en eventuell omsorgsavgift på 79 kronor per dag, max 2 359 kronor per kalendermånad.

Korttidsboende inom OF

För vistelse på korttidsboende betalar du en matkostnad. Vuxna efter avslutad skolgång (SoL) betalar även en eventuell omsorgsavgift på 79 kronor per dag, max 2 359 kronor per kalendermånad.

Hyra särskilt boende extern placering

2 423 kronor per månad. Hyra särskilt boende extern placering som inte omfattas av hyreslagen.

Anhörigplatser

Den som vistas på Anhörigplats betalar en matkostnad.

Träffpunkter och Dagverksamhet

Att besöka någon av våra träffpunkter eller dagverksamhet kostar ingenting. Du betalar bara för eventuell frukost, lunch eller fika du köper.

Daglig verksamhet

Att besöka Daglig verksamhet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning kostar ingenting. Du betalar bara för eventuell lunch.

Egenavgift behandlingshem

Avgiften är 120 kronor per dag och gäller vistelse på behandlingshem.

Resor till och från daglig verksamhet

Egenavgift enligt innevarande års kostnad för busskort per månad. Enligt Kalmar länstrafiks taxa.

Övriga resor

Egenavgift enligt innevarande års kostnad för färdtjänst alternativt riksfärdtjänst.

Boendestödinsats 

Avgiftsfritt

Sysselsättning SoL

Avgiftsfritt

Telefontjänst

Avgiftsfritt

Avlösning i hemmet för anhörigvårdare, utan biståndsbeslut

Avgiftsfritt upp till 10 timmar per månad

Bårtransport

1 500 kronor. När kommunen sköter om beställningen av bårtransport från kommunens egna boenden.

Hembesök av sjuksköterska

Avgiften är 221 kronor per tillfälle och gäller vid hembesök av sjuksköterska på uppdrag av regionen eller hembesök av undersköterska från hälso- och sjukvårdsenheten på uppdrag av sjuksköterska.

Om du får fler än ett besök under samma dygn betalar du bara för ett besök. Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme.

Får du fler besök av sjuksköterska under en månad kan det bli aktuellt med inskrivning i hemsjukvård. Blir du inskriven i hemsjukvård betalar du första månaden för de besöken som gjordes innan beslutet om hemsjukvård togs samt en fast hemsjukvårdsavgift. Därefter betalar du endast fast hemsjukvårdsavgift per månad.

Hembesök av rehab-personal

Avgiften är 221 kronor per tillfälle och gäller vid hembesök av arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller hjälpmedelsassistent/ hjälpmedelstekniker.

Om du får fler besök under samma dygn betalar du bara för ett besök. Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme.

Får du fler besök av rehab-personalen under en månad kan det bli aktuellt med inskrivning i hemrehabilitering. Blir du inskriven i hemrehabilitering betalar du första månaden för de besöken som gjordes innan beslutet om hemrehabiliteringen togs samt en fast hemrehabiliteringsavgift. Därefter betalar du endast fast hemrehabiliteringsavgift per månad.

Hembesök av arbetsterapeut, sjukgymnast – vårdtagare från annan kommun

Avgiften är 853 kronor per besök. Enligt Riksavtal utomlänsprislista, årligen justering för Region Kalmar län.

Inskriven i hemsjukvård eller hemrehabilitering

Om du är inskriven i hemsjukvården kostar insatserna 358 kronor per kalendermånad. Avgiften gäller för hemsjukvårdspatienter oavsett boendeform.

Om du är inskriven i hemrehabiliteringen kostar insatserna 358 kronor per kalendermånad.

Avgifter tas ut för både hemsjukvård och hemrehabilitering om båda insatserna förekommer.

Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme. Vid frånvaro görs ingen reducering på avgiften.

Hemsjukvård – vårdtagare från annan kommun

Avgiften är 853 kronor per besök som utgår ifrån varje sjuksköterskebeslut. Enligt Riksavtal utomlänsprislistan, årligen justering för Region Kalmar län.

Utprovning av hjälpmedel

Avgiften är 221 kronor per tillfälle och omfattar utprovning, bedömning och utlämning av hjälpmedel. Uppföljning av förskrivet hjälpmedel är kostnadsfritt.

Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme.

Utfärdande av intyg

När du begär att få ett intyg av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/ fysioterapeut kostar detta 331 kronor per intyg. Bostadsanpassningsintyg är ett exempel på intyg.

Avgiften ingår i maxtaxan och reducering görs om du inte har tillräckligt avgiftsutrymme.

Hämtning av hjälpmedel

När kommunens personal kommer hem till dig enbart för att hämta hjälpmedel som ska lämnas tillbaka kostar detta 418 kronor per hämtning.

Skrymmande hjälpmedel som säng med mera hämtas utan kostnad.

Ingen avgift tas ut om du själv lämnar tillbaka hjälpmedlet rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.

Avgiften ingår inte i maxtaxan.

Hjälpmedel

 • Rollator – 300 kronor per år.
 • Bricka/korg tillbehör till rollator – egenavgift. Egenvårdsprodukt.
 • Kryckkäppar inklusive behovsbedömda tillbehör (exempelvis isdubb) – 200 kronor per utlämningstillfälle.
 • Ortoser (ortopediskt stödjeförband) – egenavgift, max 500 kronor.
 • Personligt förskriven elrullstol för enbart utomhusbruk – Avgiftsfritt.
 • Personligt förskriven elrullstol för inomhusbruk alternativt kombinerat för utomhusbruk – Avgiftsfritt.
 • Personligt förskriven elrullstol med vårdaggregat/vårdarstyrning – Avgiftsfritt.
 • Personligt förskriven manuell transportrullstol (ej eldriven) för utomhusbruk – Avgiftsfritt.
 • Hjälpmedelspaket för knä/höftplastik (toalettförhöjning, duschbräda/stol och förhöjningsdyna) – Avgiftsfritt.
 • Eldriven rullstol med manuell direktstyrning (Elscooter), abonnemangsavgift 200 kronor per månad.
 • Hjälpmedel inför höft och knäoperation (Cotixdyna), egenvårdsprodukt.
 • Tyngdtäcke, egenvårdsprodukt.
 • Höftskyddsbyxor, egenvårdsprodukt.

Turistlån av A och B-hjälpmedel

Utlån av hjälpmedel till turister följer KHS – Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län. Exempel:

A-hjälpmedel

 • Rullstol 350–450 kronor per månad.
 • Säng 500 kronor per månad.
 • Personlyft 450 kronor per månad.

B-hjälpmedel

 • Toaförhöjning 300 kronor per kalendermånad.
 • Ramp 300 kronor per kalendermånad.

Reducering av omsorgsavgiften

Vid frånvaro, oavsett längden på frånvaron, kontrolleras antal utförda timmar den aktuella månaden och timpris upp till avgiftsutrymmet får betalas.

Ingen reducering görs vid planerad frånvaro om inte frånvaron meddelats senast en vecka i förväg.

För hälso- och sjukvårdsinsatser görs ingen reducering.

Särskild reducering av avgiften kan ske efter ansökan. Ansökan om reducering ska innehålla skäl samt verifierade kostnader.

Jämkning vid dubbla boendekostnader

Om dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till särskilt boende kan hänsyn tas till detta antingen genom jämkning av hyra på särskilt boende eller vid beräkning av omsorgsavgiften. Hänsyn till dubbla boendekostnader tas i högst tre månader.

Blankett för att ansöka om jämkning

Blanketten ska skickas in senast 30 dagar efter inflyttning till särskilt boende.

För mer information, kontakta din avgiftshandläggare.

När kommer fakturan?

Avgiften ska betalas två månader efter det att insatsen blivit utförd. Till exempel ska den insats som utförs i januari månad betalas i mars. 

Fakturan kommer i mitten av månaden och ska betalas senast den sista dagen i månaden.

Om du inte är nöjd

Om du har invändningar på avgiftsbeslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten genom att skicka en skrivelse till:

Oskarshamns kommun
Socialförvaltningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras. Underteckna och uppge namn, personnummer, adress och telefon.

Kontakta oss
Louise Andersson
Avgiftshandläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Kapellvägen 4
572 33 Oskarshamn