Avgifter

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd (maxtaxa), vilket innebär att kommunen får ta ut en högsta avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Beslut om avgiftstaxa fattas av kommunfullmäktige.

För mer information kring avgifter och debitering, se "Avgiftsbroschyr" eller kontakta socialförvaltningens avgiftshandläggare.