Försörjningsstöd

1. Rätt till försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Du får då också hjälp att förändra din situation. Kommunen kan erbjuda budgetrådgivning.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att det kan vara aktuellt först om försörjningen inte kan tillgodoses på annat sätt.

Alla som vistas i Oskarshamns kommun och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till att ansöka bistånd i form av försörjningsstöd från kommunen.

Ett sådant annat sätt kan vara:

 • arbete och löneinkomster
 • socialförsäkringsförmåner
 • studiestödsformer
 • tillgångar
 • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen

Därför är det viktigt att du i första hand vänder dig till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Först därefter kan det vara aktuellt med försörjningsstöd.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten

2. Försörjningsstöd - så funkar det!

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Här får du veta mera om hur det fungerar.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, lek och fritid, förbrukningsvaror, personlig hygien, kläder och skor, dagstidning, telefon- och TV-avgift.

Du kan även få försörjningsstöd till kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor, läkarvård, receptbelagd medicin, akut tandvård och fackföreningsavgift. Utöver detta kan du och din familj ansöka om pengar till glasögon och tandvård.

Storleken på försörjningsstödet baserar sig på den så kallade riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen. Försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster samt storleken på hushållet.

Beslut om försörjningsstöd lämnas vanligtvis inom 1 vecka efter ansökan. Utbetalningen av försörjningsstöd sker via bankkonto och du får det normalt två dagar efter utbetalning.

3. Försörjningsstödets storlek

Regeringen har fastställt en så kallad riksnorm som gäller för alla kommuner. Riksnormen är en lägsta nivå för försörjningsstödet. Regeringen bestämmer nivån som grundar sig på Konsumentverkets aktuella prisundersökningar. Riksnormens summa beror på familjens storlek och på eventuella barns ålder. Är du sammanboende eller gift, sammanräknas inkomster och utgifter för er båda. Exempel på inkomster som minskar försörjningsstödet är:

 • lön
 • sjukpenning
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • föräldrapenning
 • aktivitetsstöd/utvecklingsersättning
 • A-kassa och Alfa-kassa
 • studiesociala förmåner
 • underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag och flerbarnstillägg
 • överskjutande skatt (skatteåterbäring)
 • tillgångar, till exempel i form av bankmedel, värdepapper, fordon, eget kapital

Förutom riksnormen kan bistånd beviljas till skäliga kostnader för bostad, hushållsel med mera. Om särskilda skäl finns kan du också beviljas ekonomisk hjälp till andra kostnader. Detta prövas efter ansökan och i särskild ordning av handläggaren vid socialbyrån.

4. Så här ansöker du!

Är det första gången du ansöker om försörjningsstöd? Då kontaktar du Ekonomi och Stöds reception, 0491-76 46 02, eller besök oss på Hantverksgatan 70. Vårt mål är att du inom en vecka ska ha erbjudtis en tid för ett personlig möte.

Du vänder dig till socialförvaltningen i den kommun där du bor för att ansöka om försörjningsstöd.  Du får information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras. Denna information skickas hem till dig eller kan hämtas i vår reception.

En socialsekreterare utreder om du har rätt till stödet.Det krävs ett samtycke om att vi får begära in uppgifter om dig, till exempel från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bilregistret, Skattemyndigheten, Centrala studiemedelsnämnden, A-kassan och Alfa-kassan.

Socialsekreteraren behöver ha tillgång till en rad uppgifter för att kunna göra klart utredningen och ge dig beslut om din ansökan om försörjningsstöd.

Uppgifter som vi behöver när du ansöker om försörjningsstöd första gången

 • legitimation
 • utdrag från skattekontot från Skatteverket
 • kopia på deklaration och i förekommande fall slutskattebesked
 • hyreskontrakt och senaste hyresavin samt kvitto på betald hyra
 • vid egen ägd bostad, fastighetsbilaga samt de senaste låneavierna
 • specifikation på inkomster och ersättningar de tre senaste månaderna
 • beslut från A-kassa eller Alfa-kassa
 • beslut om pension, äldreförsörjningsstöd, sjukersättning eller aktivitetsersättning/stöd
 • beslut om bostadsbidrag
 • för studerande beslut från CSN om studiemedel och hur länge terminen varar
 • för utländska medborgare, handling från Migrationsverket om uppehållstillstånd för hela familjen samt uppgifter om medborgarskap, ankomstdatum till Sverige, ankomst till Oskarshamn, kommunplacering, hemspråk och slutförd SFI-undervisning
 • ekonomisk översikt/sammanställning samt kontoutdrag från samtliga
  bankkonto tre månader tillbaka
 • för egna företagare, utdrag från företagsregistret, kontroll med patent eller registreringsverket
 • aktuell handlingsplan från arbetsförmedlingen
 • arbetssökarlista
 • kostnad som åberopas vid ansökan ska styrkas med kvitto eller annan handling
 • vid sjukskrivning, uppvisande av giltigt läkarintyg med diagnos och sjukskrivningsperiod
 • uppgift om ditt person- eller bankkontonummer

5. För dig som är studerande

Är du student och vill ansöka om försörjningsstöd mellan två terminer? Läs nedan vad som gäller.

Som studerande efter gymnasieskolan eller när du fyllt 20 år förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna. Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom till exempel sommarjobb, kan du kontakta Ekonomi och Stöd. Det som gäller då är följande:

 • Börja sök jobb i god tid (senast april) inför sommarlovet. Du ska söka alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska även söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.
 • Skriv ner de arbeten du söker så att det kan redovisas.
 • Anmäl dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.
 • Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först.
 • Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommarlovet kan du komma att anvisas en praktikplats/sysselsättning inom kommunal verksamhet.

6. Vad är socialregistret?

Alla som får försörjningsstöd registreras i ett dataregister. det så kallade socialregistret. I socialregistret finns uppgifter om personnummer, namn, adress, civilstånd, uppgift om familjemedlemmar, dina inkomster och utgifter samt vilket försörjningsstöd som beviljats och betalats ut.

Socialsekreteraren gör anteckningar i din personakt så länge du får försörjningsstöd. Anteckningarna har du rätt att läsa.

Att du får försörjningsstöd och är registrerad i socialregistret är sekretessbealgt enligt Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). All personal på Ekonomi och Stöd har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

7. Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med socialtjänstens beslut har du rätt att överklaga. Det gäller också om du fått bara delvis avslag – och du har alltid rätt till ett skriftligt beslut. Du har också rätt att få en förklaring till beslutet. Du måste dock överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet.

Alla beslut om ekonomiskt bistånd jml. 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) kan överklagas.

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar. Du kan få hjälp av personalen på Ekonomi och Stöd att skriva ett överklagande.

Ett överklagande som inte ändras sänder Ekonomi och Stöd vidare till förvaltningsrätten i Växjö som prövar vad som är ett lämpligt beslut i ärendet.

8. Öppettider

Våra öppettider ser du nedan.

Kontakta oss
RECEPTION VUXNA
Tfn: 0491-76 46 02
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn

Öppettider för Ekonomi-och stödenheten och Vuxenenhetens reception:

Telefontid:

måndag–fredag: 08.30–09.30

Receptionens öppettider är:

Måndag: 08.30–10.30 och 13.00–16.00

Tisdag: 08.30–09.30 och 13.00–14.30

Onsdag: 08.30–10.30

Torsdag; 08.30–10.30 och 13.00–14.30

Fredag: 08:30–10.30

Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00

Väntrummet är öppet vid inbokade besök.

I VUXNA ingår: Ekonomi- och stödenheten, Vuxenenheten, VNR