Så här beräknar vi din avgift

Avgiften beror på hur stort ditt avgiftsutrymme är och hur mycket insatser du har.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen, enligt lag, får ta ut för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Maxtaxan räknas ut årligen och styrs av prisbasbeloppet.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus den faktiska bostadskostnaden.

Minimibeloppet ska täcka normala levnadskostnader. Beloppet räknas ut årligen och styrs av prisbasbeloppet.

Det kan finnas situationer då beloppet inte räcker till. Kommunen kan i så fall höja nivån på minimibeloppet i skälig omfattning. Det kan till exempel handla om fördyrade kostnader för specialkost, god man med mera.

I vissa situationer kan beloppet för levnadskostnader också sänkas.

Avgiftsunderlag

Avgiftsunderlaget består av de inkomster som kommunen använder i avgiftsberäkningen och utgör de inkomster som man förväntas ha under året.
Inkomsten beräknas efter skatt på aktuella bruttoinkomster.

Avgiftsgrundande inkomster är:

  • Förvärvsinkomster som är skattepliktiga, till exempel pensioner och lön
  • Kapitalinkomster som är skattepliktiga, till exempel inkomstränta och utdelning på aktier
  • Ej skattepliktiga inkomster, till exempel utlandspension, bostadstillägg, bostadsbidrag

Inkomst och underskott av kapital beräknas enligt uppgifter per den siste december föregående år.

Förmögenhet ingår inte i avgiftsunderlaget.

Makar och registrerade partners

Inkomster hos makar och registrerade partners läggs samman och fördelas med hälften på vardera personen. Var och en får ett avgiftsbeslut och debiteras avgift efter beviljade insatser.

Om bara ena maken har insatser räknas det för hushållet förmånligaste alternativet; antingen inkomsterna var för sig eller att de gemensamma inkomsterna delas lika.

Sammanboende som inte är gifta

Sammanboende som inte är gifta räknas som ensamstående ur avgiftssynpunkt oavsett om man har delad ekonomi eller inte.

Däremot är beloppet för levnadskostnader för sambor densamma som för makar.

Beräkning av avgiftsutrymme

Avgiften du ska betala är aldrig högre än ditt avgiftsutrymme.

För att kommunen ska kunna beräkna ditt avgiftsutrymme behöver du fylla i en inkomstförfrågan.

Avgiftsutrymmet beräknas på samma sätt oavsett om du bor i vanlig lägenhet/villa (ordinärt boende) eller i särskilt boende.

Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår när bostadskostnad och minimibelopp dragits från din inkomst (efter skatt) plus bostadstillägg.

Det kan också beskrivas så här:

+ Bruttoinkomster

- Skatt

+ Bostadstillägg

- Levnadsomkostnader

- Bostadskostnad

= Avgiftsutrymme

Överklagan

Beslut om avgiftens och förbehållsbeloppets storlek kan överklagas till Förvaltningsrätten, genom att skicka en skrivelse till:

Oskarshamns kommun
Socialförvaltningen
Box 706
572 28 Oskarshamn

Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange i skrivelsen vilket beslut som överklagas och hur du vill att beslutet ska ändras.

Underteckna och uppge namn, personnummer, adress och telefon.

Kontakta oss
Louise Andersson
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Kapellvägen 4
572 33 Oskarshamn