Sjuksköterskeinsatser

1. Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med medicin, injektion, omläggning, provtagning mm. Hemsjukvård kan bestå av både kortare och mera långvariga vårdrelationer.

Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till hälsocentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Ta i så fall kontakt med din hälsocentral. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset som i vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård.

När en sådan anmälan kommit in kommer sjuksköterska att kontakta dig för att planera insatserna utifrån det beslut du fått. Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du alltså kontakta din hälsocentral. Du kan få hemsjukvård dygnet runt. Här arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Ansvaret för läkarinsatser och vissa andra specialistinsatser ligger hos Regionen.

Vad kostar det att ha hemsjukvård?

Kostnaden för hemsjukvård ingår i kommunens maxtaxa, se avgifter, men ingår dock inte i Regionens högkostnadsskydd.

2. Hembesök

Du kan få hembesök av sjuksköterska eller undersköterska om du inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till Regionens verksamhet. Det är Regionen som bedömer om du behöver ett hembesök. Om så är fallet får sjuksköterskan ett uppdrag från hälsocentralen eller sjukhuset och du kommer då att få besök av kommunens sjuksköterska eller undersköterska.

Vad kostar ett hembesök?

Kostnaden för hembesök ingår i kommunens maxtaxa, se avgifter, men ingår dock inte i Regionens högkostnadsskydd.

3. Patientansvarig sjuksköterska (PAS)

Till varje boendeenhet finns en patientansvarig sjuksköterska (PAS). Sjuksköterskan ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå.

I rollen som PAS ingår ett helhetsansvar för patientens hälso- och sjukvård och specifika omvårdnad.

Det finns ett nära samarbete mellan PAS, omvårdnadspersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare och enhetschef för att den enskildes vård- och omsorgsbehov skall synliggöras.

I sjuksköterskans yrkesansvar ligger att utföra givna ordinationer och utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma patientens tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så erfordras.

Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt vid behov.

4. Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan arbetar mot de särskilda boenden som finns i kommunen.

Uppdraget som demenssjuksköterska i kommunen består i att ge råd och stöd till personer med demenssjukdom, deras anhöriga samt personal. Handledning och utbildning av personal ingår också.

Hon kan även utföra minnestester på uppdrag av läkare när en demensutredning ska göras.

Katarina Hellsten arbetar som demenssjuksköterska tisdagar och onsdagar.
Hon ingår i ett demensteam som förutom henne själv består av två undersköterskor och en arbetsterapeut.

Du som bor i ordinärt boende och har behov av att komma i kontakt med demenssjuksköterska vänder dig till din hälsocentral.