Mark och exploatering

Mark- och exploatering arbetar med bland annat:

  • köp och försäljning av kommunal mark
  • medverkan i fastighetsbildning och förrättningsärenden
  • upprättande av olika former av avtal
  • plangenomförande
  • lokaliserings- och etableringsärenden
  • förhandlingar och utredningar
  • övriga ärenden som berör exploatering såsom kalkyler med mera

Mark och exploatering består av en grupp representanter från olika förvaltningar inom kommunen. Inkomna ärenden behandlas av gruppen som normalt har sammanträde var tredje vecka.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss
Göran Landenius
Mark- och exploateringsstrateg
Tfn: 0491-880 00
Håkan Johansson
Mark- och planingenjör
Tfn: 0491-880 00