Förskoleklass

Ett gott liv!

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar och en del av skolans verksamhet. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Lek och skapande ingår i förskoleklassen som aktiva delar i elevens lärande.

Verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11,  kapitel 1 och 2.

Information om skolstart

Runt terminesskiftet december/januari det år då barnen fyller sex år får varje vårdnadshaveren hem en information som heter "Val av skola inför höstterminen".

Rektor ansvarar för hur klasserna sätts samman efter samverkan med medarbetare och chefer i förskolan.

I information står att läsa vilken skola som barnet erbjuds plats på och att denna placering utgår ifrån folkbokföringsadressen.  Du ska svara på informationen och eventuellt anmäla att du vill att ditt barn ska gå på en annan skola.

Under mars skickas information om blivande förskoleklasser hem och därefter påbörjas samverkan mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.

I maj brukar skolan bjuda in till föräldramöte.