Förskoleklass

Ett gott liv!

Förskoleklassen är en obligatiorisk skolform från och med höstterminen 2018 för sexåringar. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Lek och skapande ingår i förskoleklassen som aktiva delar i elevens lärande.

Verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11,  kapitel 1 och 2.

Information om skolstart förskoleklass och skolval

Runt terminesskiftet december/januari det år då barnen fyller sex år får varje vårdnadshaveren hem en information som heter "Inforamtion inför skolstarten".

Rektor ansvarar för hur klasserna sätts samman efter samverkan med medarbetare och chefer i förskolan.

I information står att läsa vilken skola som barnet erbjuds plats på och att denna placering utgår ifrån folkbokföringsadressen. Du som vårdnadshavare ska svara på informationen via vår e-tjänst skolval och önskemål om eventuellt val av annan skola görs även under skolvalet. 

Under mars skickas information om blivande förskoleklasser hem och därefter påbörjas samverkan mellan förskola, förskoleklass och fritidshem.

I maj brukar skolan bjuda in till föräldramöte.