Eldningsförbud

See information below in English.
Siehe Informationen unten auf Deutsch.

Eldningsförbud gäller i Oskarshamns kommun!

Från klockan 12.00 fredagen den 26 maj gäller eldningsförbud i Oskarshamns kommun och hela Kalmar län. Beslutet gäller tills vidare.    

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Typiskt för sådana platser är att dessa är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Länsstyrelsen och länets räddningstjänster gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas.

Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud

Fire ban

As of May 26, 12 am, Oskarshamn municipality has declared a fire ban. A fire ban means that you’re not allowed to use an open flame outdoors. Lighting fires outside is therefore forbidden.

You can use permanent barbecue stations that are available in public places and in parks. It is also permissible to use fixed home grills that are supported on their own legs and which aren’t in contact with or close to the ground. Gas grills can also be used. 

The fire ban applies until further notice.

Feuerverbot

Am 26. Mai, 12 Uhr, hat die Gemeinde Oskarshamn ein Feuerverbot erklärt. Ein Feuerverbot bedeutet, dass Sie im Freien kein offenes Feuer verwenden dürfen. Das Entzünden von Feuer im Freien ist daher verboten.

Sie können permanente Grillstationen nutzen, die auf öffentlichen Plätzen und in Parks zur Verfügung stehen. Es ist auch zulässig, fest installierte Hausgrills zu verwenden, die auf eigenen Beinen getragen werden und nicht in Kontakt mit oder nahe am Boden sind. Auch Gasgrills können verwendet werden.

Das Feuerverbot gilt bis auf Weiteres.