Elevhälsa

Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för goda studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsans generella och individuella insatser.

Rektor ansvarar för utformningen av elevhälsoarbetet vid den egna enheten och leder elevhälsoteamets möten.

I elevhälsans generellt riktade insatser ingår att

 • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

De generella insatserna kan innebära att elevhälsan

 • samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet
 • bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
 • arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna
 • uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
 • tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete
 • samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
 • samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård

 I elevhälsans individuellt riktade insatser ingår att

 • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

De individuellt riktade insatserna kan innebära att elevhälsan

 • är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
 • deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
 • aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd