Dina förmåner

Vi vill att du som medarbetare mår bra och får möjlighet att utvecklas i ditt arbete. När du jobbar hos oss ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer och att du får de verktyg du behöver för att lyckas.

Hos oss får du ett viktigt och meningsfullt arbete. Vi erbjuder dig trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Men du får också ta del av andra fina förmåner. Till exempel möjlighet till friskvård på arbetstid eller friskvårdbidrag på fritiden, flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån ibland.

Vi erbjuder dig

I Oskarshamns kommun vill vi möjliggöra balans mellan jobb och fritid, så att du kan få din vardag att gå ihop. Våra liv ser olika ut men vi anser att alla ska ha möjlighet att förena arbete och privatliv, för ökad trivsel och harmoni.

Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid vilket ger dig möjlighet att inom vissa ramar själv kunna anpassa arbetsdagens början och slut, med förutsättning att det fungerar för verksamheten.

Det finns också arbetsplatser där du i samråd med din chef kan välja att jobba hemifrån ibland.

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år och i Oskarshamns kommun får du dessutom fler dagar efter att du uppnått en viss ålder. Efter att du har fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar.

I många av våra verksamheter kan du även omvandla semesterdagstillägget mot ännu mer ledig tid. Det innebär att du som har 25 dagars semester får 5 dagar extra ledigt och du som har 31 eller 32 dagars semester får 6 dagar extra ledigt.

I samråd med närmsta chef erbjuds du som är månadsanställd, med en arbetstid som omfattar minst 40 procent av en heltidstjänst, möjlighet att välja friskvård på arbetstid eller ett friskvårdsbidrag på fritiden. Du som är tjänstledig för studier, föräldraledig eller sjukskriven har också möjlighet att söka friskvårdsbidrag. Omval kan ske varje halvår.

Friskvård på arbetstid

Kommunens verksamheter och uppdrag ser olika ut. I en del verksamheter är det enklare att styra när uppdragen ska genomföras. Detta innebär att förutsättningarna för att använda friskvård på arbetstid ser olika ut inom kommunen. Där verksamheten tillåter får du möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på arbetstid. Den tiden går även att dela upp i 2 gånger 30 minuter per vecka eller 5 gånger 15 minuter per vecka.

Friskvårdbidrag

Som medarbetare i kommunen får du 50 procent av kostnaden i friskvårdsbidrag. Du kan söka för olika aktiviteter vid olika tillfällen löpande under året. Men du kan max få 1 200 kronor utbetalt per år. Skatteverkets regler styr vad bidraget kan användas till.

Förmånscykel

Vi uppmuntrar till aktivitet och rörelse eftersom vi vet att det har goda effekter på din hälsa och även på arbetsmiljön. En möjlighet som förbättrar hälsan samtidigt som du gör en insats för miljön genom att cykla. Vi människor är utformade för att vara i rörelse men glömmer ibland bort hur viktigt det är. Därför får du som tillsvidareanställd möjlighet att hyra upp till två kvalitetscyklar till ett förmånligt pris genom bruttolöneavdrag. Erbjudande om detta kommer två gånger per år på vårt intranät.

Vi vill ge dig som medarbetare de bästa förutsättningarna för att må bra, trivas och göra ett bra jobb. Självklart vill vi att du ska stanna länge hos oss men vi vill också göra det vi kan för att hjälpa dig att hålla hela livet. I Oskarshamns kommun jobbar vi systematiskt för att förbättra medarbetares arbetsmiljö på alla nivåer. Vi vet att en välfungerande organisation bidrar till friska arbetsplatser med en god arbetsmiljö och är bättre rustad att möta utmaningar. Vi bygger tillitsfulla relationer, jobbar för en ökad delaktighet och öppenhet samt tillåts prova och göra fel så att vi kan utvecklas. Vi arbetar med de åtta friskfaktorerna som Suntarbetsliv har tagit fram och som SKR står bakom.

Företagshälsovård

Som medarbetare har du tillgång till Falck Healthcare, vår företagshälsovård, dit du kan vända dig för råd och stöd i första hand vid besvär som har en tydlig koppling till arbetet samt för att förebygga ohälsa och risker i arbetet. En första kontakt med dem går alltid via din chef och HR.

Rökfri arbetstid

Vi har rökfri arbetstid och kan även erbjuda stöd till rökavvänjning för dig som vill sluta.

Ledighet för blodgivning på arbetstid

Du har möjlighet att lämna blod under arbetstid. Du får ledighet med lön max 1 timme per gång och du kan vara ledig för blodgivning max 4 gånger per kalenderår.

Det är som vanligt din chef som beviljar ledigheten och den beviljas om verksamheten tillåter ledighet vid just den tidpunkten.

Självklart vill vi att du ska stanna länge hos oss och att du ska utvecklas med oss. Om du känner dig trygg i det du gör kan du göra ditt arbete så bra som möjligt.

Kompetensutveckling hjälper oss att vara professionella och skapa mervärde för våra brukare, kunder och invånare. Din kompetensutveckling ska alltid utgå från verksamhetens behov och dina individuella förutsättningar. Inom kommunens breda verksamhet finns många möjligheter till spännande utveckling. Här finns goda chanser att börja i en roll och med tiden utvecklas, lära nytt och möta fler utmaningar för att växa i den takt det passar dig.

Din kompetens utvecklas i det dagliga arbetet, i dialog med chef och kollegor, via konferenser, nätverksträffar eller genom utbildning. Vi delar också med oss och sprider goda exempel.

Din chef har ansvar för att tillsammans med dig planera din kompetensutveckling. Det gör ni i medarbetarsamtalet eller ROM-samtalet genom din individuella medarbetaröverenskommelse. Ni sätter upp individuella mål kopplat till verksamhetens mål/löften för de kommande åren och identifierar vilka kompetenser och kunskaper som ska utvecklas för att du ska kunna ta nästa steg hos oss.

Innan en tjänst utannonseras tar vi alltid ställning till om:

  • tjänsten matchar mot en medarbetare med omplaceringsbehov
  • tjänsten ska erbjudas någon med företrädesrätt
  • någon önskat utökad sysselsättningsgrad

Du har rätt att vara tjänstledig från arbetet på grund av utbildning om du har varit anställd i Oskarshamns kommun de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren.

Med fritidsstudier menas studier som du ägnar dig åt på fritiden, oavsett studieform. Du kan få bidrag för litteratur och resor om studierna bidrar till din kompetens i dina nuvarande eller kommande arbetsuppgifter hos kommunen.

Föräldraledighetslagen ger dig rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid.

Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst ett halvår hos oss får ett föräldrapenningtillägg. Det betyder att du får ett tillägg som motsvarar 10 procent av din lön utöver den ersättning du redan får från Försäkringskassan i max 180 dagar. Tillägget betalas ut automatiskt när ditt barn föds, så du behöver inte ansöka om det.

Som anställd hos oss är du försäkrad både via lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar. De försäkringar som regleras via kollektivavtal gäller vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Försäkringarna är kopplade till din anställning, vilket betyder att du inte behöver vara medlem i en facklig organisation för att omfattas av dem. Det ger dig en ökad trygghet och ett extra skydd utöver de lagstadgade försäkringarna.

Du som medarbetare ska ha inflytande och vara delaktig i ditt arbete och i organisationen. Genom medarbetarsamtalen eller ROM-samtalen sätter du upp individuella mål och målsättningar utifrån ditt och verksamhetens behov. Arbetsplatsträffarna är ett forum där du, dina kollegor och din chef gemensamt arbetar med utveckling, planering och uppföljning inom ert område. Hos oss är det viktigt att de beslut som tas i organisationen är så nära dig och ditt arbete som möjligt. I samverkansgrupper deltar skyddsombud och de fackliga företrädarna tillsammans med arbetsgivaren för att hantera mer övergripande frågor. Det är ett viktigt och naturligt led i vår beslutsprocess. Hos oss har vi ett samverkansavtal som vi och de fackliga parterna arbetar efter.

Vi vill att du som chef ska växa och känna dig trygg i ditt ledarskap. Vi har därför olika aktiviteter och utbildningar som ska ge dig möjligheten att få lära av andras erfarenheter och stärka dig i din ledarroll. Bland annat har vi introduktionsprogram för nya chefer, chefshandboken som ge dig en överblick över vilka skyldigheter, rättigheter, rutiner och policys som gäller hos oss på Oskarshamns kommun, ledarforum och workshops med olika inriktningar.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Du som har en anställning med en sysselsättningsgrad som understiger 100 procent har möjlighet att anmäla ditt intresse om att få din sysselsättningsgrad höjd. Någon garanti för att ditt önskemål kan tillgodoses inom en viss tid kan dock inte lämnas. En förutsättning är att du har tillräckliga kvalifikationer.

Som medarbetare i kommunen omfattas du av kollektivavtalade tjänstepensioner, KAP-KL och AKAP-KL, som kompletterar den lagstadgade (allmänna) pensionen. Oskarshamns kommun har Scandia som pensionsadministratör. Oskarshamns kommun beslutar om pensionen men Skandia hjälper dig när du har frågor och behöver rådgivning samt beräknar och betalar ut din tjänstepension.

Du kan även få möjlighet att genom frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension. Ta kontakt med löneenheten för att få veta mer lon@oskarshamn.se

Oskarshamns kommuns lönepolitik grundar sig på centrala löneavtal som gäller mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de centrala fackliga organisationerna.

Lönen ska vara individ- och resultatinriktad, relaterad till arbetets art och svårighetsgrad, grad av ansvar, medarbetarens kompetens, utbildning, prestationer och resultat.

Organisationens värden är de grundläggande principerna för lönesättning och det är utifrån hur du har uppfyllt dem och bidragit till verksamhetens mål/löften och resultat som lönen bestäms. Här kan du läsa mer om vår värdegrund.

I Oskarshamns kommun ska lön och personalförmåner vara likvärdiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, anställningsform och ålder. Det är chefens ansvar att säkerställa att detta sker.

Vi arbetar aktivt för att motverka omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor inom samma yrkeskategori och mellan likvärdiga yrkesgrupper.