Samverkan mellan hem och förskola

När förskola och hem samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Vårdnadshavare och förskola har ett gemensamt ansvar för barnens vistelse i förskolan.

Möten

Den största dialogen mellan vårdnadshavare och förskolan sker dagligen, vid lämning och hämtning Här tar du upp saker som rör barnets vistelse rent allmänt. Om det är något du eller pedagogerna på förskolan vill ha ett fördjupat samtal kring, bokar ni ett enskilt möte om det. Enskilda möten eller kontakter sker under pedagogernas ordinarie arbetstid.

Unikum

Unikum är ett verktyg som vi pedagoger på förskolan använder för att dokumentera och planera utbildningen för era barn. Genom Unikum kan du som vårdnadshavare följa med och ta del av vad som händer i förskolan och i de projekten som vi arbetar i tillsammans med barnen.

Via Unikum kan också information från bildningsförvaltningen och förskolans ledning komma.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per läsår bjuder förskolan in dig som vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalen är att du ska få inblick i ditt barns lärande och i pågående projekt. Utvecklingssamtalen förbereder du via Unikum.

Föräldramöte

Ett par gånger per år bjuder förskolan in till träffar med er familjer. Mötet kan handla om förskolans uppdrag och mål, om pågående projektarbeten och om förskolans kvalitet och utveckling. Mötet kan även ingå som en del i exempelvis vernissager eller andra familjeaktiviteter som förskolan ordnar.

Brukarråd – forum för samråd

På varje förskola finns det ett forum där vårdnadshavare får möjlighet att samverka med oss kring utbildningsfrågor. Det ska bestå av vårdnadshavare, personalrepresentanter och förskolans ledning. Förskolans forum för samråd bjuder in till träffar minst en gång per termin som behandlar frågor som är viktiga för verksamheten exempelvis aktuella verksamhets- och organisationsfrågor, det systematiska kvalitetsarbetet och planen mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med detta forum är att förskolan ska få möjlighet att hämta in synpunkter från vårdnadshavare inför exempelvis vissa beslut. Forum för samrådet är dock inte ett beslutande organ eller ett forum där enskilda ärenden kring personal, grupper eller barn diskuteras. Förskolan ansvarar för att det finns en dagordning för dessa möten och att det skrivs minnesanteckningar.

Rutiner vid besök på förskolan

Om du vill delta i ditt barns vistelse på förskolan en dag är du varmt välkommen att göra det. Vill du äta lunch på förskolan betalar du för den. Inom förskolan kan det finnas barn och personal som har skyddad identitet och för deras säkerhet är det viktigt att du som vuxen på förskolans område respekterar tystnadsplikten och inte filmar eller fotograferar barn eller personal.

Telefontider

Telefonkontakter sker under förskolans öppettider. Om avdelningen inte svarar i telefonen så är vi upptagna med barnen, pröva därför att ringa igen lite senare.