Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) ingår i alla yrkesprogram med minst 15 veckor under gymnasieutbildningen. APL ger erfarenhet av och insikt i arbetslivet inom utbildningsområdet. Eleverna får lära sig kursmoment som är lättare att tillgodogöra sig i arbetslivet än i skolan.

Kontakta i första hand programmens programledare vid frågor kring APL. 

1. Försäkring för elever på APL

Oskarshamns kommun har tecknat försäkring för eleverna enligt nedanstående:

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksskada som inträffar dygnet runt (gymnasieelever) och under verksamhetstid (komvuxelever).

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för av praktikant orsakad person- och sakskada.

Kontakta skolan om ni  önskar ytterligare information.

2. Lunch- och reseersättning för APL

Rekvisition ska lämnas in direkt efter avslutad APL-period

Lunchersättning

Om man inte når en kommunal bespisning eller får lunch på APL-platsen utbetalas 41 kronor per dag i efterskott.

Reseersättning

Kan fås då det är minst sex kilometer mellan folkbokförd bostad och APL-plats.

I första hand ska eleven åka buss. Busskort fås genom skolan. Om det inte finns lämplig bussförbindelse kan eleven åka bil, vilket i så fall godkänns av mentor.

Utbetalas 2,5 kronor per kilometer i efterskott.

Reseersättning för APL utanför länsgränsen

Gäller tur och retur länsgränsen. I norr går länsgränsen innan Valdemarsvik, i Väster ca 30 kilometer från Högsby mot Växjö och i söder vid Brömsebro.

Vid resa mellan tillfällig bostad och APL-plats krävs minst sex kilometers avstånd för att få reseersättning.

Tillfällig bostad utanför länsgränsen ordnar eleven själv. Eleven står även för kostnaden.

Lunchersättning ges enligt gällande avtal.

Kostnader utöver ovanstående kan programmen själva besluta om.

Rutinerna för placering av APL-elever avseende arbetsmiljörisker och säkerhet måste följas.

3. Rutiner för placering av APL-elever

Placering

Ansvarig lärare placerar eleven på APL-plats, det vill säga läraren kan begränsa elevens val utifrån ålder, arbetsplats lämplighet och säkerhet.

Utanför närområdet

APL-plats utanför närområdet (angränsande kommuner men även utanför länsgränsen) som svårligen kan besökas/godkännas bör endast ges möjlighet med elev i årskurs tre, där individuell prövning sker (mentor/ansvarig lärare avgör). Det krävs även föräldrars godkännande även om eleven är myndig. Ansvarig lärare ska kontakta svårbesökt APL-arbetsplats innan praktiken påbörjas.

Information

Arbetsplatsen kan själv söka särskilt informationsmaterial på Arbetsmiljöverket angående säkerhet, risker och arbetsmiljö. Arbetsplatsen informeras om elevens färdigheter och kunskaper av ansvarig lärare.

APL-arbetsplatsen godkänd

Ansvarig lärare ska förvissa sig om att arbetsplatsen är godkänd för APL genom att ett förbindelsedokument är upprättat i två exemplar, ett exemplar på arbetsplatsen och ett hos APL-samordnaren.

Handledare/instruktör

Ansvarig lärare ska också förvissa sig om att särskild handledare finns på APL-platsen och att denna om möjligt genomgått skolverkets webbaserade handledarutbildning.

4. Vad förväntas av elev vid APL?

 • Skaffa utdrag ur belastningsregistret om det krävs.
 • Ha med personlig presentation till APL-platsen i form av CV eller liknande.
 • Följa verksamhetens tider.
 • Vid frånvaro meddelar detta till APL-plats och skola.
 • Följa de ordningsregler och yrkesetiska som krav som finns på APL-platsen.
 • Följa tystnadsplikt där det krävs.
 • Använda anpassad och lämplig klädsel.
 • Ta del av instruktioner om arbetsmiljö och säkerhet för APL-platsen.
 • Skriva på medgivande om säkerhetskontroll vid uppmaning från mentor.
 • Visa intresse för arbete eller uppgifter samt ha ett självständigt tänkande och agerande vid arbetets utförande.
 • Under APL-perioden utföra de arbetsmoment/arbetsuppgifter som ingår i bedömningsunderlaget för kursen.

5. Arbetsplatsförlagt lärande, APL-perioder

Påsklov vecka 16. Ingen APL under lov.

Industriprogrammet

 • Vårtermin år 2 vecka 4-10
 • Hösttermin år 3 vecka 39-43
 • Vårtermin år 3 vecka 16-20

El- och energiprogrammet

 • Vårtermin år 2 vecka 4-10
 • Hösttermin år 3 vecka 39-43
 • Vårtermin år 3 vecka 15-20

VVS- och fastighetsprogrammet

 • Vårtermin år 2 vecka 4-10
 • Hösttermin år 3 vecka 39-43
 • Vårtermin år 3 vecka 15-20

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Hösttermin år 1 vecka 47-50
 • Vårtermin år 2 vecka 4-7
 • Hösttermin år 3 vecka 39-43
 • Vårtermin år 3 vecka 15-20

Barn- och fritidsprogrammet

 • Hösttermin år 1 vecka 47-50
 • Vårtermin år 2 vecka 4-7
 • Hösttermin år 3 vecka 39-43
 • Vårtermin år 3 vecka 15-20

Fordons- och transportprogrammet

 • Hösttermin år 3 vecka 39-43
 • Vårtermin år 3 vecka 15-20 

Lärlingsprogrammen

 • Årskurs 1 är måndag och tisdag hela läsåret
 • Årskurs 2 är måndag, tisdag och onsdag hela läsåret
 • Årskurs 3 är måndag, tisdag, onsdag och torsdag hela läsåret