Rödsleskolan

Med arbetsglädje och engagemang arbetar pedagoger med elever från förskoleklass till och med årskurs 9.
All medarbetare ingår i arbetslag. Det finns stor kompetens och erfarenhet inom varje arbetslag.

Rödsleskolan är en härlig skola där både elever och medarbetare trivs!

Ordningsreglerna på skolan är en del av plan mot kränkande behandling och vi utgår från att: Allt är tillåtet, utom det som skadar dina kamrater, dig själv, skolan och dess inventarier eller det som stör trevnaden på skolan.

Som förälder är du alltid välkommen att besöka skolan och ditt barn.

Med hjälp av kvalitetsarbetet analyserar och utvärderar vi arbetet under läsåret.

Fritidshem på Rödsleskolan

Vi har två fritidshems avdelningar, Ekan och Fregatten. På Ekan är de yngsta barnen och på Fregatten är de äldre. Vi erbjuder en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som utgår från barnens individuella behov, intresse och stödjer dem i deras utveckling. Varje dag delas barnen upp i mindre grupper.

Åldersblandade grupper ger barnen möjlighet att få en så stor kamratkrets som möjligt. Olika dagar sysselsätter sig barnen med olika aktiviteter. Utöver fritidshemmens egna lokaler använder vi datasalen, idrottshallen och vår fina utemiljö.

Vi öppnar klockan 6:00 på morgonen och klockan 7:30 går vi till matsalen för att äta frukost. Barn som kommer efter klockan 7:30 lämnas i matsalen. Klockan 8:20 börjar skolan och innan dess är alla barn ute en liten stund.Varje dag äter barnen mellanmål i matsalen. Klockan 16.30 slår vi ihop oss och har gemensam stängning.

Plan mot diskriminering, mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Planen innehåller en beskrivning av Rödsleskolans arbete för att främja elevers lika rätt och ågärder för att förebygga diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning. "Kompisplan" är en förkortad version av likabehandlingsplanen.

Äventyrspedagogerna arbetar förebyggande med hjälp av kamratövningar och olika samarbetsövningar.

 

Kontakta oss

Rödsleskolan
Tfn: 0491 - 883 70
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Rödslevägen 11
572 50 Oskarshamn
Rödsleskolans fritidshem - Ekan
Tfn: 0491 - 76 48 96
Rödsleskolans fritidshem - Fregatten
Tfn: 0491 - 76 48 57
Matilda Bladås
Rektor F-9
Tfn: 0491-880 00
Charlotte Bogren
Biträdande Rektor F-3 & Fritidshem
Tfn: 0491-880 00
Kim Björk
Biträdande Rektor 4-6
Tfn: 0491-880 00
Agon Gashi
Biträdande Rektor 7-9
Tfn: 0491-880 00