Föreningsbidrag

Bidrag kan utgå till kultur- och fritidsförening, inom Oskarshamns kommun, som bedriver föreningsverksamhet och som följer bidragsbestämmelserna.

Föreningsuppgifter som ligger till grund för ansökan om bidrag ska fyllas i på förtryckt blankett och vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars årligen. Detta ska göras av alla registretade föreningar oavsett om de uppbär bidrag eller inte. Detta för att kunna hålla föreningsregistret uppdaterat och för att föreningen ska kunna ta del av nämndens olika lokalsubventioner vid hyra av lokaler.

Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om ovan nämnda handlingar saknas.