Det här kan du jobba som

Välkommen att vara med och bygga samhället och göra det goda livet möjligt för Oskarshamns kommuns invånare! Som kommunens största arbetsgivare har vi ett ständigt behov av att rekrytera kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare.

De närmaste fem åren behöver vi rekrytera minst 300 nya medarbetare. Bland annat lärare, förskollärare, ingenjörer, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer. Här kan du läsa om några av våra yrken.

Stöd, omsorg, vård

Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. Vårt uppdrag är att ge god service till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Vi möter människor där de är.

Att arbeta inom vården är omväxlande både gällande arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Ingen människa är den andre lik. Arbetstiderna täcker alla dygnets timmar. Vi delar upp det som vaken natt, jourer, dag och kvällstid.

Vårt mål är att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet av engagerad personal med gott bemötande och med en bred kompetens.

Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Det innebär i praktiken att du stöttar personer med praktiska sysslor och personlig omvårdnad, antingen i deras hem eller på ett vård- och omsorgsboende. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar.

I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson för anhöriga. Du jobbar i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner. Som undersköterska kan du arbeta på vård-och omsorgsboende och inom hemtjänsten.

Som sjuksköterska har du människan i fokus och möjliggör ett självständigt liv, så att varje individ kan leva livet på bästa sätt. Du kommer även att ingå i ett team av flera kollegor.

Som sjuksköterska hos oss planerar du själv din dag. Din roll som sjuksköterska blir att trygga och vårda, göra bedömningar och utvärderingar. I arbetet ingår en del administrativt arbete som dokumentation, delegering av personal, uppföljningar samt SIP (samordnad individuell bedömning) i samband med hemgång från slutenvården.

Du utreder, planerar, genomför och utvärderar hälso- och sjukvård utifrån din profession. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar och ingår i ett team med omsorgspersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du handleder personal i omvårdnad och instruerar och handleder patienter och närstående.

Som sjuksköterska kan du arbeta på vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsverksamhet, daglig verksamhet eller LSS-boende.

I hemsjukvården i Oskarshamn har du hela kommunen som din arbetsplats. Du kommer arbeta hemma hos dina patienter och får därmed ta del av hela deras livsvärld. Det blir både en spännande resa tillsammans för att hitta målet med våra insatser och utmaningen att övervinna eventuella hinder. Det är du som sjuksköterska som har ansvar och är dina patienters ambassadör, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka deras vård tillsammans med dem.

Då vi är en organisation i ständig förändring så arbetar vi även med utvecklingsarbete, preventivt arbete och förändringsarbete.

Mer om hemsjukvård och sjuksköterskeinsatser

Som omsorgsassistent ger du anpassat stöd till personer med olika funktionsnedsättningar för en fungerande och meningsfull vardag. Det innebär att du arbetar med personens önskemål och behov i fokus, med pedagogiska arbetssätt som ökar möjligheten till ett självständigt och meningsfullt liv. Som omsorgsassistent kan du bland annat arbeta inom socialpsykiatri och LSS-boende.

Arbetet handlar om att ge omsorg och stöd utifrån evidensbaserade metoder där kommunikation, lågaffektivt bemötande, tydliggörande- och hälsofrämjande arbetssätt är grundläggande. Du arbetar självständigt med mycket frihet och ansvar. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Du jobbar i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.

Som personlig assistent stöttar du en person i vardagen i sin hemmiljö. I praktiken innebär det att du hjälper till med allt ifrån praktiska sysslor, aktiviteter till personlig omvårdnad.

Hos oss har du människan i fokus och gör det möjligt för invånaren att få ett mer självständigt liv så att varje individ kan leva livet på bästa sätt. Genom ett rehabiliterande synsätt stödjer du och uppmuntrar personens förmågor.

I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Du jobbar i nära samarbete med kollegor och närstående.

Som enhetschef på socialförvaltningen har du en nyckelroll som samhällsbyggare för att bidra till att skapa en kommun som fungerar för alla och en position där du hamnar mitt i utvecklingen. I slutändan handlar varje arbetsdag om att arbeta mot vårt övergripande mål – att kommunen ska fungera så bra som möjlighet för alla människor som bor och verkar här.

Du kan arbeta i en mängd olika verksamheter, exempelvis inom personlig assistans, på vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvårdsenheten eller i individ- och familjeomsorgen.

Du leder medarbetare, driver förbättringsarbetet och utvecklar arbetssätt och metoder. För dig faller det sig naturligt att arbeta tillitsbaserat och att driva verksamheten framåt i dialog med enhetens medarbetare.

Förskola och utbildning

Vi uppmuntrar lust och kreativitet, och ger människor möjlighet till utveckling. Utifrån våra gemensamma löften arbetar vi i skola och förskola med utgångspunkt i att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas. Trygga mötesplatser för upplevelser och lärande och ett möte med professionella och engagerade pedagoger ser vi som en förutsättning för att skola och förskola ska bli den platsen.

Tillsammans med förskollärarna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. Barnen är i fokus i både planerings- och vardagsarbete. Ständig utveckling av verksamheten är viktigt för oss, och där är du med och påverkar.

Som förskollärare är du delaktig i ett team som jobbar för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Dina insatser är värdefulla för alla barn i början av deras utvecklingsresa och du får bidra till en trygg omgivning. Vi jobbar mest av allt för andra - och varandra.

Det gemensamma målet med vårt arbete är att förskolan ska fungera så bra som möjligt för alla barn. Vi vill helt enkelt ge barnen verktygen att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid.

Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.

Som lärare får du varje dag göra en insats som betyder något för eleverna och vara med och forma deras morgondag.

Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.

Som specialpedagog får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot uppsatta mål.

Du ger råd och stöd till kollegor, arbetslag, enskilda individer och hela elevgrupper. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg.

Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.

Som skolkurator får du varje dag bidra till alla elevers psykosociala hälsa och ger handledning och konsultation till skolans personal.

Du genomför stödsamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du har fokus på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Som skolpsykolog får du varje dag bidra till alla elevers psykosociala hälsa och erbjuder konsultationer kring frågor på organisations-, grupp- och individnivå till skolans personal där det finns behov av psykologisk kompetens.

Du genomför i samråd med rektor och övrig elevhälsa psykologiska utredningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du har fokus på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling samt om psykisk ohälsa och funktionsvariationer.

Som skolsköterska får du varje dag bidra till alla elevers hälsa och ge handledning och konsultation till skolans personal.

Du identifierar problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser och i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbetar du för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa.

Du tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Som studie- och yrkesvägledare vägleder du elever och ger stöd och kunskap för att de ska kunna ta välgrundade val framåt i livet.

Du ger omvärldskunskap och insikt i arbetslivet för att öka förståelsen om framtidens möjligheter samt förmedlar kunskap om olika utbildningssystem, för att visa på de olika möjligheter som finns med vidare studier.

Som rektor har du ansvar för den dagliga driften av skolan och ser till att eleverna får en högkvalitativ utbildning. Du leder och stödjer lärare och annan personal i deras arbete, ansvarar för arbetsmiljö och kommunicerar med elever, föräldrar och andra intressenter i skolan och samhället. En viktig uppgift för dig är att skapa en trygg och positiv lärandemiljö för eleverna, där de kan utveckla sin fulla potential och nå sina mål.

Andra viktiga yrken

Inom en kommun finns det en rad olika yrken som alla bidrar till att göra kommunen till en fungerande och trivsam plats att leva och arbeta på. Oavsett vilka arbetsuppgifter vi har är vi en viktig del av helheten i kommunen. Vi engagerar oss i våra arbetsuppgifter och de människor vi möter i vårt arbete. Alla yrkesgrupper är viktiga och samarbetar för att uppnå gemensamma mål och främja kommunens utveckling.

Som kock lagar du riktigt god mat från grunden, så långt det är möjligt. Hos oss blir du en del av ett lag där vi jobbar så väl för andra – men även med varandra.

Du utvecklar maten, köken och måltiden i nära samarbete med kollegor, kunder och gäster – allt för att bidra till den bästa måltidsupplevelsen. Att skapa goda relationer och ge service till matgäster och kunder är självklart en viktig del av uppdraget.

Som ledare inom Oskarshamns kommun har du en nyckelroll som samhällsbyggare – att skapa en kommun som fungerar för alla.

I slutändan handlar varje arbetsdag om att arbeta i enlighet med vår värdegrund där vi har en helhetssyn, visar respekt och är aktiva och engagerade.

Som chef leder du medarbetare, driver förbättringsarbetet och utvecklar arbetssätt och metoder.

Du omges av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, schemaläggning, ekonomi och HR som underlättar och stödjer ditt administrativa arbete som chef och som även fungerar som kompetensstöd i ditt dagliga arbete. Utöver det har du möjlighet att ta stöd av andra chefer inom kommunen, tillsammans hjälps vi åt.