Bokslut

Den kommunala redovisningen styrs av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Ytterligare normering kommer från Rådet för Kommunal Redovisning och i tillämpliga delar från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet.

Oskarshamns kommun upprättar ett årsbokslut, ett delårsbokslut per 31 augusti samt sammanställer sju månadsuppföljningar med helårsprognoser.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning upprättas i enlighet med lag om kommunal redovisning och gällande normgivning. Den lämnar information om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige i maj månad.

Delårsbokslut

Delårsbokslutet har samma struktur som kommunens årsredovisning och följer lagens bestämmelser beträffande innehåll och utformning. Kommunfullmäktige behandlar delårsbokslut i november månad.

Månadsbokslut

Månadsuppföljningarna har inte samma detaljeringsgrad som delårsbokslutet utan ger en övergripande bild av kommunens och nämndernas ekonomiska utfall och resultatutveckling. Tyngdpunkten ligger på helårsprognosen där större budgetavvikelser kommenteras samt förslag på åtgärder presenteras. Månadsuppföljningarna behandlas av kommunstyrelsen.