Vision och löften

Vision för Oskarshamns kommun

År 2017 antog kommunfullmäktige visionen " Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt."

År 2030 är vi 30 000 invånare. I Oskarshamns kommun finns attraktiva boenden och en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i. Här finns mötesplatser och möjligheter för att lära av varandra och påverka sin vardag. Vi har utbildning av hög kvalitet och aktiviteter, kultur och fritid för alla.

Kommunen är en viktig del i Kalmarsundsregionen och dess gemensamma arbets- och bostadsmarknad. Vi har goda kommunikationer inom kommunen och med omvärlden.

Med vårt starka näringsliv är vi en motor i regionen. Här råder en positiv företagar- och utvecklingsanda som skapar jobb. I samarbete med näringsliv, universitet och högskolor främjar vi kunskap och innovation. Oskarshamns kommun är ett internationellt erkänt energicentrum där världsunik forskning bedrivs.

Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och vår natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen. Oskarshamns stad har en levande stadskärna med en bredd av handel, kultur och service.

Vi har ett hållbart samhälle som präglas av trygghet, tillit och tolerans – så skapar vi en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet.

Kommunens löften - ett nytt sätt att styra

I juni 2016 tillsatte Regeringen en kommitté Tillitsdelegationen. Delegationen arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Styrningen ska balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap och kompetens till nytta för medborgare och företag. Oskarshamns kommun arbetar därför med löften och tillitsstyrning för en ökad effektivitet och kvalitet för medborgaren.