Minoritetspolitiskt arbete

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk så att rättigheter och skyldigheter för dessa grupper stärks ytterligare. Kommuner är nu exempelvis. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige.

Målet för Oskarshamns kommuns arbete är, precis som på nationell nivå, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Det minoritetspolitiska arbetet bidrar till att uppfylla Oskarshamns kommuns vision: Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt.

Enligt visionen ska vårt samhälle präglas av trygghet, tillit och tolerans för att skapa en kommun med trivsel och delaktighet under hela livet. Vidare ska det finnas aktiviteter, kultur och fritid för alla.

För att räknas som nationell minoritet i Sverige ska de kriterier som riksdagen fastställt uppfyllas

  • En grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen inte har en dominerande ställning i samhället.
  • En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet som skiljer sig från majoriteten.
  • Gruppen har en vilja och strävan efter att behålla sin identitet.
  • Gruppen har historiska eller långvariga band till Sverige.

I Sverige uppfyller fem grupper kriterierna

  • Samer
  • Sverigefinländare
  • Judar
  • Tornedalingar
  • Romer

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Mer om hur kommunen arbetar inom området kan du läsa i Riktlinjer för Oskarshamns kommuns minoritetspolitiska arbete som antogs av kommunstyrelsen den 17 december 2019.