Ungdomspolitik

De nationella mål för ungdomspolitiken

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 

Målet gäller för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år.

Ungdomspolitikens strategi grundar sig på tre prioriterade områden:

  • Ungdomars inflytande
  • Egen försörjning
  • Psykisk hälsa

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och berör områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Att ungdomspolitiken är sektorsövergripande innebär att alla berörda verksamhetsområden har ett gemensamt ansvar för att nå det ungdomspolitiska målet.

Den nationella ungdomspolitiken utgår från barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna.

I sitt ungdomspolitiska arbete använder sig Oskarshamns kommun av ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor.

2012 införde kommunen Ungdomsåret och tillsatte en ungdomssamordnare för att skapa möjligheter för Oskarshamns ungdomar att möta beslutsfattare och stärka ungas inflytande och delaktighet.

Kontakt
Martina Berggren
Ungdomssamordnare
Telefon: 0491-880 00