Ett ärendes gång

Ett ärende kommer in till kommunen

Det kan röra sig om inkommande post och e-post, handlingar, skrivelser eller förslag. 

Registrering

En registrering och fördelning av posten görs till respektive nämnd eller förvaltning. Främst den nämnd eller förvaltning som ärendet är ställt till registrerar det inkommna ärendet i sitt diarium. Där kan det komma att kopplas samman med annan information om samma ärende.

Ärendeberedning

En beredning görs av ärendet. Oftast görs beredningen av den ansvariga förvaltningen eller av kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid särskilda fall kan även nämndens politiker arbeta med beredningen, detta kallas för ordförandeberedning. Sådan beredning görs till exempel om ärendet bedöms ha stor politisk betydelse. Eventuellt begärs också ett yttrande in från en annan nämnd eller annan instans med kunskap om ärendet.

Förslag till beslut

Beredningen innehåller oftast förslag till beslut. När ärendet lämnas vidare till formellt beslut finns dessa förslag med. Kommunstyrelsen i sin tur fattar beslut, eller överlämnar ärendet tillsammans med en rekommendation till kommunfullmäktige för beslut.

I flera ärenden har även den ansvariga nämnden rätt att fatta beslutet utan att skicka ärendet vidare. Nämndernas beslutanderätt anges i respekive nämnds reglementen och arbetsordningar. Du finner dessa reglementen i anslutning till varje nämnd på kommunens hemsida.

Till kommunfullmäktige

Om ärendet går ända upp till kommunfullmäktige för beslut beror det oftast på ärendets karaktär. I första hand avgör fullmäktige alltid ärenden av principiell sort, till exempel skattesats, policies och taxor.