Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av ett antal avdelningar som arbetar med internt stöd till kommunens olika verksamheter, och med externa frågor inom bland annat näringsliv, kommunikation och service. I förvaltningen finns också Nova och arbetsmarknadsenheten.

Kommunledningsförvaltningen om­fattar

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen arbetar med den ekonomiska och finansiella planeringen för hela kommunen, och lämnar råd och stöd till kommunens verksamheter. Avdelningen arbetar med redovisning, uppföljning, fungerar som internbank, har hand om in- och utbetalningar samt ansvar för inköp och upphandling i samverkan med inköpscentralen i Västervik.

HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med att leda, utveckla och samordna kommunens personalpolitik, bland annat genom att ta fram riktlinjer inom HR-frågor och teckna kollektivavtal med fackliga parter.

HR-avdelningen är ett stöd till verksamheterna inom områden som arbetsrätt och avtal, lönebildning och villkor, hälsa och arbetsmiljö samt rekrytering. HR-avdelningen arbetar med kompetens- och ledarskapsutveckling. Inom avdelningen ligger också ansvar för administration av lön och pension.

Digitaliseringsavdelningen

Digitaliseringsavdelningen är en service-, drift- och utvecklingsavdelning som arbetar med kommunens IT/digitaliseringsverksamhet och telefoni.

Avdelningen ansvarar för bland annat för:

  • Utveckling och drift av kommunens datanät och gemensamma servrar  
  • Drift av kommunens verksamhetssystem
  • Levererar datorarbetsplatser med program och funktioner
  • Tekniska frågor kring kommunens telefonisystem
  • Övergripande IT- teknisk infrastruktur
  • Kommunens digitala agenda, systemanordning, webbplattform, och IT- säkerhet
  • Kund- och användarstöd
  • Inköp av IT-utrustning

Kommunikationsavdelningen och Servicecenter

Kommunikationsavdelningen arbetar med den övergripande kommunikationsplaneringen, ger stöd och råd i kommunikationsfrågor samt har det praktiska ansvaret för kommunens grafiska profil. Här finns också systemförvaltarna för kommunens webbplats, intranät och huvudkonton i sociala medier.

Servicecenter är en del av kommunikationsavdelningen. Servicecenter tar hand om frågor som rör den kommunala servicen, och är ofta den första kontakten för invånare och företagare. Servicecenter kontaktas via telefon, e-post eller genom att besöka stadshuset. Även kommunens konsumentvägledning organiseras via servicecenter.  

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten arbetar övergripande för att de kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska ges möjlighet att få ett arbete. Det är främst långtidsarbetslösa och invånare som får försörjningsstöd som enheten arbetar med.

Arbetsmarknadsenheten arbetar med att sammanföra kompetens (arbetstagare) och arbetsgivare, samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser samt att samverka med Arbetsförmedlingen och andra rekryterings- och utbildningsföretag, näringsliv, föreningsliv, grannkommuner med flera.

Vidare arbetar enheten med att företräda kommunen i frågor som rör arbetsmarknad samt att ta fram arbetsmarknadsstatistik.

Nova utbildning

Nova arbetar för tillväxt i Oskarshamns kommun genom sina verksamhetsområden utbildning, forskning samt utveckling som ska bidra till hållbar regional tillväxt.

Nova erbjuder högskoleprogram, YH-utbildningar samt uppdragsutbildningar utifrån det privata näringslivets eller offentliga arbetsgivares behov.

Nova ansvarar för frågor där akademin kan användas som utvecklingsverktyg för näringsliv och offentlig verksamhet.

Vidare arbetar Nova med några av kommunens prioriterade områden inom utvecklingsprogrammet breddat näringsliv, etablering av ett FUD-center kring energi och kompetensförsörjning.

Näringslivsarbete

Kommunens näringslivsarbete handlar om att underlätta företagandet och verka för ett gott företagsklimat. Näringslivsarbetet görs också genom insatser för att befintliga företag ska ha möjlighet att utvecklas, för att attrahera nya företag till kommunen och stimulera att nya företag startas. Kommunens näringslivsarbete samordnas genom näringslivschefen, där 10-punktsprogrammet för ett starkare näringsliv är vägledande.