Bildningsnämnden

Vårt ansvar

Bildningsnämnden ansvarar för utbildning, fritid och kultur.

Inom utbildningsverksamheten ansvarar nämnden för:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • öppen förskola
 • natt- och helgomsorg
 • förskoleklass
 • fritidshem
 • grund-/grundsärskola
 • gymnasie-/gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 
 • tillståndsgivning, tillsyn och kvalitetsgranskning av privata förskolor och fritidshem

Inom fritidsverksamheten ansvarar nämnden för:

 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • fritidsgårdar
 • föreningsbidrag

Inom kulturverksamheten ansvarar nämnden för:

 • allmänkultur
 • folk- och skolbibliotek
 • kommunala kulturskolan
 • föreningsbidrag

Bildningsnämnden ska se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter, exemplevis skollag, lotterilag och bibliotekslag samt kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. För information och kontaktuppgifter, se "Ledamöter och ersättare" under Mer information här på sidan.