Anslagstavla

Kungörelser, kallelser, anslagsbevis, protokoll, delegationsbeslut och tillkännagivanden

På anslagstavlan kungörs kommunfullmäktiges sammanträden samt beslut enligt Plan- och bygglagen.

Här publiceras även anslagsbevis för justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens utskott och alla nämnder.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Här publiceras kungörelser från alla nämnder

Anslagsbevis för justerade protokoll

Från och med den dag då det justerade protokollet anslås (sätts upp) och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten.

Vad betyder att protokoll är justerat?

Vid varje nämndssammanträde ska protokoll föras av utsedd sekreterare och kontrolleras av utsedda justerare. Justerare kontrollerar att det som förts till protokollet stämmer överens med vad som verkligen beslutats. Protokollet signeras av ordföranden, som ägare av mötet och av justerare som intygar att det som förts till protokoll är riktigt.

Vad betyder omedelbar justering?

Ibland kan det krävas att en paragraf justeras direkt. Det kan gälla ett beslut som brådskar och där man vill ha med beslutet nedskrivet från mötet. Om så är fallet beslutas att paragrafen är omedelbart justerad vilket noteras i protokollet.

Publicering av protokoll på oskarshamn.se

Vi publicerar alla protokoll här på oskarshamn.se. Protokollen som publiceras på webbplatsen är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till vårt Servicecenter, e-post: servicecenter@oskarshamn.se eller tel. 0491-880 00.

Här publiceras anslagsbevis från alla nämnder

Hur man överklagar beslut

I en kommun finns två typer av överklaganden – laglighetsprövning (kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär. Det finns stora skillnader mellan de två överklagandemöjligheterna, både vad gäller hur man överklagar, vem som får överklaga och vad domstolarna får pröva vid ett överklagande.

Att ha möjligheten att överklaga kommunala beslut och på så sätt underkasta beslutet en rättslig prövning av domstol är ett viktigt inslag i den svenska demokratin.

Mer om hur du kan öveklaga beslut

Delegationsbeslut

Med delegationsbeslut menas ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan – beslutet delegeras. Nämnden kan dock när som helst återkalla givna delegationer, generellt eller i ett specifikt ärende. Nämnden har dock inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut.

Här publiceras delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd

Vem kan man delegera till?

Nämnd/styrelse får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till

  • ett utskott av nämnden/styrelsens presidium
  • en enskild ledamot eller ersättare
  • en anställd hos kommunen