Elbrist och styrel

Elavbrott kan bli följden av till exempel dåligt väder eller om fel uppstår i kraftverk eller i elnätet. Elavbrott kan också bero på att elen inte räcker till. När kraftverken inte kan producera tillräckligt med el, eller varken importen eller effektreserven räcker till, råder så kallad effektbrist. Då kan elektriciteten behöva kopplas ifrån i vissa områden.

Störst risk är det i södra Sverige eftersom elledningarna från Norrland och importledningarna från grannländerna har begränsad kapacitet att föra över den el som krävs i ansträngda situationer.

När elen inte räcker till kan Svenska Kraftnät som har systemansvaret beordra elnätsföretagen som äger regionnäten att koppla ifrån el i vissa områden, vilket också berör lokalnäten. Om effektbristen bedöms vara i flera timmar, sker så kallad roterande frånkoppling. Elen bryts då till ett visst område under en begränsad tid för att sedan övergå till ett annat område som blir utan el.

De elanvändare som prioriteras är de som på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer. Detta medför att du som kund kan bli utan el medan din närmaste granne har kvar sin. Det beror i så fall på att grannens hus råkar ligga på en elledning som är prioriterad eftersom det finns samhällsviktiga elanvändare på just denna ledning. Detta sätt att prioritera vilka användare som ska ha tillgång till elektricitet kallas styrel. 

Styrel

Styrel är ett system som innebär att man på lokal och regional nivå
prioriterar samhällsviktiga funktioner så att de så långt som möjligt får el även vid en elbristsituation. Styrel står för styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer.

Styrel innebär att kommunerna själva prioriterar vilka verksamheter som har störst behov av el vid elbrist. Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag där det ingår att sammanställa alla underlag från kommunerna och andra myndigheter, och fastställa en prioriteringsordning för länet.

Kommunerna beslutar själva, på politisk nivå, vilka verksamheter som de vill prioritera. För att underlätta kommunernas arbete finns ett inriktningsdokument
med åtta prioriteringsnivåer som energimyndigheten tagit fram.

Du kan läsa mer om styrel, styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer, på Energimynidghetens webbplats.