Samverkansavtal mellan Oskarshamns kommun och Polisen

Oskarshamns kommun och Polismyndigheten, region Syd, Lokalpolisområde Västervik har ingått i följande samverkansavtal i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för samverkan inom Oskarshamns kommun. All samverkan mellan parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och inom respektives ansvarsområde.

Syfte

Syftet med samverkan är att utifrån den lokala problembilden gemensamt arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för de som bor, vistas och verkar inom Oskarshamns kommun. Detta skall ske främst genom ett fördjupat samarbete mellan kommunen och polisen. Kommunen och polisen ska samordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden utifrån sina respektive ansvarsområde.

Styrgrupp

Det övergripande ansvaret för avtalets genomförande har Lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Lokala brottsförebyggande rådet ska långsiktigt planera, behandla, besluta och följa upp strategiska frågor som rör samverkansavtalet minst en gång per år.

Avtalstid

Avtalet löper under perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. Avtalet kan förlängas med fyra år i taget efter samråd mellan parterna. Samråd ska ha skett senast sex månader före avtalstidens utgång. Avtalet kan vid behov efter samråd mellan parterna revideras under avtalsperioden.

Lokal problembild

Parterna ska kartlägga den lokala problembilden inom Oskarshamns kommun. Styrgruppens medlemmar ska bidra till den gemensamma lägesbilden utifrån det ansvarsområde respektive part förfogar över. Den lokala problembilden bör utgå från:

 • Statistik från polisens anmälningssystem
 • Polisens trygghetsundersökningar
 • Polismyndighetens kriminalunderrättelserapport
 • Medarbetarsamtal inom polisen och kommunen
 • Kommunens LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
 • Medborgardialog

Under avtalsperioden ska processen, verktyg samt statistik utvecklas för att utgöra ett bättre underlag till den framtida lokala lägesbilden. Ett gemensamt arbetssätt, Effektiv Samordning för Trygghet (EST), ska implementeras under 2019–2020 för att kartlägga en gemensam lägesbild.

Den lokala lägesbilden ska uppdateras vid behov.

Vid fastställande av den lokala problembilden ska det redovisas vilka underlag som använts.

Gemensamma satsningsområden

Efter att ha analyserat ovan nämnda underlag med utgångspunkt från medborgarnas upplevda problem, har polisen och kommunen gemensamt kommit fram till följande gemensamma satsningsområden:

 • Trafiksäkerhetsarbete med fokus på hastighet och beteendeövervakning
 • Ökad trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö
 • Trafiksäkerhetsarbete med fokus på hastighet och beteendeövervakning
 • Arbeta aktivt med trafikkontroller (hastighet, alkohol/droger och beteende)
 • Trafiksäkerhetsfrågorna beaktas vid kommunens samhällsbyggnadsplanering
 • Ökad trygghet i både offentlig miljö och boendemiljö
 • Underhålla och jobba enligt grannsamverkansmetoden
 • Information till nyanlända
 • Samverkan inom befintliga nätverk (exempelvis fastighetsägare, näringsidkare inom handel, restaurang med mera)

Aktivitetsplanering

Brottsförebyggande rådet ansvarar för att tillsammans med polisen ta fram handlingsplaner med mål och åtgärder, samt matriser där det tydligt framgår vem/vilka som har ansvaret för respektive åtgärd.

Aktivitetsplaneringen ska vara ett levande dokument och ska följas upp en gång per år.

Medborgarlöfte

Parterna ska tillsammans utfärda medborgarlöften. Medborgarlöften ska utgå från kunskaper framtagna från den lokala lägesbilden framtagna av lokala BRÅ. Medborgarlöftet ska utgå från samverkansavtalet. Medborgarlöftet ska fastställas på styrgruppens sista möte varje år.

Information/kommunikation

Polisen respektive kommunen ansvarar för respektive intern information angående samverkansavtalet. Parterna ska samverka kring den externa informationen såsom pressmeddelanden, presskonferens och information.

Samverkansavtalet är upprättat i två likalydande exemplar där parterna erhåller var sitt exemplar.