Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk

På Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn ligger Oskarshamnsverket, en kärnteknisk anläggning, som drivs av OKG AB.

Neutral informationskanal

Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet till insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en statlig lokal säkerhetsnämnd i varje kommun i Sverige där det finns kärntekniska anläggningar.

Den lokala säkerhetsnämnden ska vara en neutral informationskanal för alla som har frågor om verksamheten vid Oskarshamnsverket. Nämnden arbetar för att informationen ska vara så enkel som möjligt. Huvudansvaret för kommunikationen har OKG AB som är anläggningsägare, länsstyrelsen som är ansvarig för kärnenergiberedskapen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som är tillsynsmyndighet.

För att lokala säkerhetsnämnden ska kunna lämna korrekt information till allmänheten är det viktigt att varje ledamot håller sig välinformerad. Därför har nämnden täta kontakter med framfört allt OKG AB, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och länsstyrelsen. Nämnden är inget expertorgan utan experterna finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och länsstyrelserna i kärnkraftslänen.

På Simpevalpshalvön finns även Centralt lager för använt kärnbränsle (Clab), som ägs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Eftersom även detta är en kärnteknisk anläggning har lokala säkerhetsnämnden samma uppdrag gentemot dem.

Val av ledamöter och ersättare

Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun. Alla ledamöter och ersättare är kommunpolitiker.

I samband med ny mandatperiod utbildas politiker och tjänstemän från de fem kommuner i Sverige där det finns kärntekniska anläggningar i grundläggande frågor på kärnteknik- och strålskyddsområdet.

Ledamöternas uppdrag

  • hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras vid kärnkraftverket
  • känna till hur beredskapen vid kärnenergiolyckor är utformad vid kärnkraftverket
  • informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen

Sammantäden

Nämnden sammanträder fyra gånger per år.